Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal – Economische Raad.

INHOUDSOPGAVE
Artikel 1 – Definities.
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer.
Artikel 3 – Toepasselijkheid.
Artikel 4 – Het Aanbod.
Artikel 5 – De overeenkomst.
Artikel 6 – Herroepingsrecht.
Artikel 7 – Verplichtingen van de consumenten tijdens de bedenktijd.
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan.
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping.
Artikel 10 – Nakoming en extra garantie.
Artikel 11- Levering en uitvoering.
Artikel 12 – Betaling.
Artikel 13 – Klachtenregeling.
Artikel 14 – Geschillen.
artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen.

 

Artikel 1 – Definities

  1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten door de ondernemer worden geleverd.
  2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
  3. Consument: de natuurlijke persoon die goederen verwerft.
  4. Dag: kalenderdag
  5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
  6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aanbiedt.
  7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de consument en ondernemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand .

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam: van Heusden woninginrichting BV
Adres: Gedempte Biersloot 35 , 3131 HJ Vlaardingen
Telefoonnummer: 010-4343523
Emailadres: info@vanheusdenmeubelen.nl
KvK nummer: 24204829

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten de tekst van deze algemene voorwaarden op elektronische wijze aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennis genomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – het Aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.Een aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en wat de verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 tot stand op het moment van aanvaarding door de consument het aanbod en het voldoen aan de hierbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.De ondernemer kan zich binnen de wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goed gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling op aanvraag te weigeren of aan de uitvoering speciale voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen.
– het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.
– de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding van het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
– de informatie over garanties en service na aankoop.
– de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, de kosten van aflevering, de wijze van betaling, aflevering van de overeenkomst op afstand.
– indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar niet tot opgave van reden verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument of een vooraf door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
Of:
– als de consument in een zelfde bestelling meerdere producten heeft besteld, de dag waarop de consument het laatste product heeft ontvangen.
– als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de consument de laatste zending of onderdelen heeft ontvangen
– bij een overeenkomst voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode de dag waarop de consument het eerste product heeft ontvangen.
Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af 12 maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
Indien de ondernemer deze informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard. de werking en de kenmerken vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan van het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan.

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug of overhandigt hij dit aan de ondernemer. De consument heeft de terugzendtermijn in ieder geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat van verpakking en conform de door de ondernemer verstrekte instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping meldt en het product terug zendt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering, dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 – Nakoming overeenkomst

De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.

 

Artikel 11 – Levering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het uitvoeren van bestellingen.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument.

 

Artikel 12 – betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
2. Bij verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 13 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten moeten binnen 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord worden. Als een klacht voorzienbaar een langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig kan verwachten.
4. Indien een klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 14 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten kunnen door zowel de ondernemer als de consument worden voorgelegd aan de geschillencommissie.
3. Een geschil kan pas door de geschillencommissie in behandeling worden genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Uiterlijk 3 maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het regelement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

 

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen.

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.